ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

شنوایی سنجی پاستورکارشناس شنوایی سنجی (ادیولوژی)https://nobat.ir/pbcenter/https://nobat.ir/pbcenter/ 87/office/profile_photo/102181/style-drList/office/profile_photo/102181/style-drListارزیابی شنوایی - سرگیجه - سمعک -تجویز سمعک-ارزیابی وزوزگوش ---- ساعات کار مطب: صبحها 11 الی 13 عصرها 17 الی 21 ---- وب سایت: pbcenter.ir
اهوازمرکز شماره 1 اهواز اول نادری - نبش فردوسی - مجتمع پزشکی فردوسی - شنوایی سنجی اهواز --------- مرکز شماره 2 اهواز کیانپارس فلکه دوم-پهلوان شرقی-مجتمع ایران زمین