پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان بینایی سنجی (اپتومتری) تهران
سمیه ردائی مقدم
اپتومتریست
بلوار اندرزگو قیطریه خیابان سلیمان…
تهران
امکان ثبت نوبت تلفنی