تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مطب های گفتار درمانی و کار درمانی در کرج

شعله معماری

شعله معماری

کار درمانی
نوبت دهی
 شعله معماری
میلاد سالاری

میلاد سالاری

کار درمانی
نوبت دهی
 میلاد سالاری
سیده زهره غفاری

سیده زهره غفاری

کارشناس ارشد گفتار درمانینورو ساینتیست
 سیده زهره غفاری
مصطفی اقلیمی

مصطفی اقلیمی

کارشناس ارشد کار درمانیتوانبخشی
 مصطفی اقلیمی
حبیب اله حشمتی

حبیب اله حشمتی

گفتار درمانی
نوبت دهی
 حبیب اله حشمتی
ناصر نیک افشار

ناصر نیک افشار

گفتار درمانی
نوبت دهی
 ناصر نیک افشار
هیرش قادریان

هیرش قادریان

کار درمانی
نوبت دهی
 هیرش قادریان
نجوا موسوی

نجوا موسوی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
نوبت دهی
 نجوا موسوی
دکتر مانیا اصغرپور

دکتر مانیا اصغرپور

کارشناس ارشد کاردرمانی روانی، علوم اع...دکترای تخصصی علوم اعصاب و عضو هیات عل...
دکتر مانیا اصغرپور
حنانه پورسلیمی

حنانه پورسلیمی

کاردرمانی
نوبت دهی
 حنانه پورسلیمی