تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

مطب های گفتار درمانی و کار درمانی در اصفهان

محمدسروش مهدی فرد

محمدسروش مهدی فرد

کارشناس ارشد گفتار درمانی
نوبت دهی
 محمدسروش مهدی فرد
مریم براهیمی

مریم براهیمی

گفتار درمانی
نوبت دهی
 مریم براهیمی
بنفشه بخشش

بنفشه بخشش

کاردرمانی
نوبت دهی
 بنفشه بخشش
سعید قاسمی

سعید قاسمی

گفتار درمانی
نوبت دهی
 سعید قاسمی
الیاس منفرد

الیاس منفرد

کارشناسی ارشد کاردرمانی
نوبت دهی
 الیاس منفرد
سمیرا توکل

سمیرا توکل

گفتار درمانی
نوبت دهی
 سمیرا توکل
مهرناز مهرابی

مهرناز مهرابی

کارشناس کاردرمانی
نوبت دهی
 مهرناز مهرابی
فرزانه زمانی

فرزانه زمانی

کار درمانی
نوبت دهی
 فرزانه زمانی
زهرا شجاعی

زهرا شجاعی

کار درمانی
نوبت دهی
 زهرا شجاعی
محمدرضا زنگنه

محمدرضا زنگنه

کار درمانی
نوبت دهی
 محمدرضا زنگنه
شیما ترکان

شیما ترکان

کاردرمانی
نوبت دهی
 شیما ترکان
امین نصرآزادانی

امین نصرآزادانی

کارشناسی کاردرمانی
نوبت دهی
 امین نصرآزادانی
بیژن شفیعی

بیژن شفیعی

کارشناس ارشد گفتاردرمانی
نوبت دهی
 بیژن شفیعی
راضیه خامی

راضیه خامی

گفتاردرمانگر
نوبت دهی
 راضیه خامی
نسرین جلیلی

نسرین جلیلی

کار درمانی
نوبت دهی
 نسرین جلیلی
مینا خسروی

مینا خسروی

کار درمانیآسیب های ارتوپدی شانه ،آرنج و دست
 مینا خسروی
معصومه سامانی

معصومه سامانی

گفتار درمانی
نوبت دهی
 معصومه سامانی
ناصر زارعی شمس آبادی

ناصر زارعی شمس آبادی

گفتار درمانی
نوبت دهی
 ناصر زارعی شمس آبادی
آرزو شیرزادی

آرزو شیرزادی

کاردرمانی
نوبت دهی
 آرزو شیرزادی
محمد نوری

محمد نوری

گفتار درمانی
نوبت دهی
 محمد نوری
فرزانه کریمی

فرزانه کریمی

گفتار درمانی
نوبت دهی
 فرزانه کریمی
دکتر یلدا کاظمی

دکتر یلدا کاظمی

دکترای تخصصی (Ph.D) گفتاردرمانی
نوبت دهی
دکتر یلدا کاظمی