تهران
محله های تهران
لیست تخصص ها
تهران
محله های تهران

پزشکان متخصص بیهوشی و درد در شیراز

دکتر افشین امینی

دکتر افشین امینی

فلوشیپ درد
نوبت دهی
دکتر افشین امینی
دکتر مریم شناسا

دکتر مریم شناسا

متخصص بیهوشی و درد
نوبت دهی
دکتر مریم شناسا
دکتر علی حسینی پور

دکتر علی حسینی پور

فلوشیپ درد
نوبت دهی
دکتر علی حسینی پور
دکتر امین رضا خالدی

دکتر امین رضا خالدی

فلوشیپ طب تسکینی و کنترل درد
نوبت دهی
دکتر امین رضا خالدی
دکتر ایرج رضایی

دکتر ایرج رضایی

متخصص بیهوشی و انستزیولوژی
نوبت دهی
دکتر ایرج رضایی
دکتر محمد مهدی اعرابی

دکتر محمد مهدی اعرابی

متخصص بیهوشی و درد
نوبت دهی
دکتر محمد مهدی اعرابی
دکتر سیدهدایت اله اخلاق

دکتر سیدهدایت اله اخلاق

فلوشیپ طب تسکینیمتخصص بیهوشی
دکتر سیدهدایت اله اخلاق
دکتر محمد تقی معین وزیری

دکتر محمد تقی معین وزیری

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر محمد تقی معین وزیری
دکتر مصطفی کازرونی

دکتر مصطفی کازرونی

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر مصطفی کازرونی
دکتر عبدالرسول فربود

دکتر عبدالرسول فربود

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر عبدالرسول فربود
دکتر سینا غفاری پورجهرمی

دکتر سینا غفاری پورجهرمی

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر سینا غفاری پورجهرمی
دکتر مهرداد علیزاده

دکتر مهرداد علیزاده

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر مهرداد علیزاده
دکتر فیروزه سجادی

دکتر فیروزه سجادی

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر فیروزه سجادی
دکتر سید احمد راکعی

دکتر سید احمد راکعی

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر سید احمد راکعی
دکتر زیبا درزاده

دکتر زیبا درزاده

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر زیبا درزاده
دکتر مهرنوش رشیدی

دکتر مهرنوش رشیدی

متخصص بیهوشی
نوبت دهی
دکتر مهرنوش رشیدی