دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی در حیطه فوق تخصص روماتولوژی کودکان و متخصص کودکان (اطفال) در شهر شیراز به آدرس درمانگاه فوق تخصصی امام رضا واقع در فلکه نمازی شیراز( شنبه صبح ودوشنبه وچهار شنبه عصر)
درمانگاه بیمارستان دستغیب (یک شنبه عصر) مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی

دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

متخصص کودکان (اطفال)

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۱۳۵۰۲
۱۳۸ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی
شیرازدرمانگاه فوق تخصصی امام رضا واقع در فلکه نمازی شیراز( شنبه صبح ودوشنبه وچهار شنبه عصر)

درمانگاه بیمارستان دستغیب (یک شنبه عصر)

شنبه صبح ودوشنبه وچهارشنبه عصر کلینیک امام رضا واقع در فلکه نمازییکشنبه عصر کلینیک فوق تخصصی بیمارستان دستغیب

  071-****
  اینستاگرام دکتر شبنم حاجیانی قطب آبادی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  درمانگاه فوق تخصصی امام رضا واقع در فلکه نمازی شیراز( شنبه صبح ودوشنبه وچهار شنبه عصر)

  درمانگاه بیمارستان دستغیب (یک شنبه عصر)

  071-****