پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی اردبیل
اردبیل
دکترحجت اقبالی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر عسگر قادری
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اردبیل-سرچشمه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر اکبر علی پسندی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
میدان سرچشمه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر وحید صادقی فرد
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر حمداله کیانفرد
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محسن مردانی کیوی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
سرچشمه، بن بست وکیل، ساختمان پزشکا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر ابراهیم عبدالغفاری
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
 میدان سرچشمه، کوچه شمس، پلاک 10
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر حامد اسدی شریف
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
 سرچشمه، ابتدای کوچه شمس، جنب دارو…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر محمدعلی جعفری زارع
تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
سرچشمه - کوچه تبار - روبروی پارکین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترنسیم مینائی
ارتوپد
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمحمد رفیعی
ارتوپد
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترفرهاد قربانعلی زاده
ارتوپد
خلخال خ مظفر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمسعود انظاری
ارتوپد
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمنوچهر مهاجری
ارتوپد
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمیرزا علی شاهوردی زاده
ارتوپد
پارس اباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترمحمد سخندان
ارتوپد
پارس اباد خ پزشکان مجتمع پزشکان سی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتریعقوب امینی
ارتوپد
پارس اباد
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتریوسف مهاجری
ارتوپد
اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتریوسف شکری
ارتوپد
پارس اباد
امکان ثبت نوبت تلفنی