پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی اردبیل
اردبیل
دکترایرج فیضی خانکندی
تخصص جراحی عمومی
سرچشمه - اول کوچه معصومین - جنب مط…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر سراج مهاجری
متخصص جراحی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتریوسف ادیانی
جراح عمومی
مشگین شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکتر التفات برهان
متخصص جراحی
اردبیل - اردبیل - اردبیل
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترپروین فرزانه
جراح عمومی
اردبیل - میدان سرچشمه - ک معصومین …
امکان ثبت نوبت تلفنی
اردبیل
دکترقاسم فرج زاده
جراح عمومی
مشگین شهر
امکان ثبت نوبت تلفنی