پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) قزوین
قزوین
دکتر فاطمه حاج منوچهری
متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
خیابان خیام شمالی، آزمایشگاه بهار
امکان ثبت نوبت تلفنی