دکتر حمید روحی بروجنی در حیطه فوق تخصص ریه و مراقبت ویژه تنفسی و متخصص داخلی و در شهر اصفهان به آدرس اصفهان خیابان فیض، خیابان رحیم ارباب کوچه سیروس (کوچه ۱) طبقه فوقانی داروخانه دکتر روحی ، مجتمع پزشکی زکریا طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر حمید روحی بروجنی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر حمید روحی بروجنی

دکتر حمید روحی بروجنی

فوق تخصص ریه و مراقبت ویژه تنفسی و متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۲۹۳۶۲
۷۹۵ نفر
مطب فوق تخصصی ریه دکتر حمید روحی بروجنی
اصفهاناصفهان خیابان فیض، خیابان رحیم ارباب کوچه سیروس (کوچه ۱) طبقه فوقانی داروخانه دکتر روحی ، مجتمع پزشکی زکریا طبقه اول

ساعت پذیرش شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۲ لغایت۶ میباشد

نوبت گرفته شده ساعت حضور شما در می باشد با ساعت ویزیت تفاوت دارد.

ساعت معطلی بیش از یک ساعت می باشد .

 • مطب در روز ۵ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۸ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۹ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۰ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۱ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۲ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۵ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۶ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۷ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۸ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۹ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۲ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۳ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۴ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۵ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۶ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۹ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۳۰ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۳۱ اردیبهشت تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۵ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۶ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۷ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۸ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۹ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۲ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۳ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۴ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۵ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۶ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۱۹ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۰ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۱ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۲ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۳ خرداد تعطیل می باشد.
 • مطب در روز ۲۶ خرداد تعطیل می باشد.
031-3663****

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

مطب فوق تخصصی ریه دکتر حمید روحی بروجنی

اصفهان خیابان فیض، خیابان رحیم ارباب کوچه سیروس (کوچه ۱) طبقه فوقانی داروخانه دکتر روحی ، مجتمع پزشکی زکریا طبقه اول

مطب فوق تخصصی ریه دکتر حمید روحی بروجنی

اصفهان خیابان فیض، خیابان رحیم ارباب کوچه سیروس (کوچه ۱) طبقه فوقانی داروخانه دکتر روحی ، مجتمع پزشکی زکریا طبقه اول

031-3663****