پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی شهرکرد
شهرکرد
دکتر افشین ادیب
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان مولوی - مجتمع پزشکی پارس
امکان ثبت نوبت تلفنی