دکتر مریم فروغی در حیطه دکترای حرفه ای پزشکی - پوست ، مو وزیبایی و در شهر اصفهان به آدرس مرداویج - پاساز قائم - طبقه 2 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مریم فروغی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مریم فروغی

دکتر مریم فروغی

دکترای حرفه ای پزشکی - پوست ، مو وزیبایی

نوبت دهی
دکترا (پزشک عمومی) شماره نظام: ۱۰۰۴۱۴
۶۳ نفر
پوست، مو وزیبایی
اصفهانمرداویج - پاساز قائم - طبقه 2

شنبه و یکشنبه ۹/۳۰-۱۳/۳۰

سه شنبه وچهارشنبه ۱۶/۳۰-۲۰/۳۰

  0905073****
  اینستاگرام دکتر مریم فروغی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  پوست، مو وزیبایی

  مرداویج - پاساز قائم - طبقه 2

  پوست، مو وزیبایی

  مرداویج - پاساز قائم - طبقه 2

  0905073****