دکتر معصومه امانی در حیطه متخصص جراحی فک و صورت و در شهر زنجان به آدرس خیابان زینبیه شرقی. ساختمان پزشکان تندیس. طبقه 2 . واحد 3 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر معصومه امانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر معصومه امانی

دکتر معصومه امانی

متخصص جراحی فک و صورت

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۲۳۶۱
آدرس و تلفن مطب دکتر معصومه امانی
زنجانخیابان زینبیه شرقی. ساختمان پزشکان تندیس. طبقه 2 . واحد 3
  024-3336****

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان زینبیه شرقی. ساختمان پزشکان تندیس. طبقه 2 . واحد 3

  خیابان زینبیه شرقی. ساختمان پزشکان تندیس. طبقه 2 . واحد 3

  024-3336****