دکتر فرزانه نیکوبین در حیطه متخصص رادیوانکولوژی و در شهر اصفهان به آدرس اتوبان آقابابایی، شهرک سلامت، مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فرزانه نیکوبین را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فرزانه نیکوبین

دکتر فرزانه نیکوبین

متخصص رادیوانکولوژی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۳۷۷۱
مطب ۱
اصفهاناتوبان آقابابایی، شهرک سلامت، مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا
  031-3554****
  بیمارستان میلاد
  اصفهانسه راه سیمین، شهرک ولی عصر

  شنبه ۱۰_۱۲

  دوشنبه ۱۴_۱۶

   031-3513****
   مرکز جامع تشخیصی درمانی سرطان رسا
   اصفهاناتوبان آقابابایی به سمت پل تمدن، شهرک سلامت، مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا
    031-3554****

    لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

    مطب ۱
    دریافت نوبت اینترنتی

    اصفهان اتوبان آقابابایی، شهرک سلامت، مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا

    بیمارستان میلاد
    دریافت نوبت اینترنتی

    اصفهان سه راه سیمین، شهرک ولی عصر

    مطب های دیگر با تخصص مشابه
    اینستاگرام دکتر فرزانه نیکوبین

    این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

    از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

    مطب ۱

    اتوبان آقابابایی، شهرک سلامت، مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا

    مطب ۱

    اتوبان آقابابایی، شهرک سلامت، مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا

    031-3554****
    بیمارستان میلاد

    سه راه سیمین، شهرک ولی عصر

    031-3513****
    مرکز جامع تشخیصی درمانی سرطان رسا

    اتوبان آقابابایی به سمت پل تمدن، شهرک سلامت، مرکز جامع تشخیصی درمانی رسا

    031-3554****