دکتر علی ابراهیم زاده در حیطه متخصص کودکان و نوزادان و در شهر اصفهان به آدرس خیابان وحید.مابین خیابان محتشم کاشانی و خاقانی.ساختمان عمارت وحید. مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر علی ابراهیم زاده را به آسانی دریافت کنید.
دکتر علی ابراهیم زاده

دکتر علی ابراهیم زاده

متخصص کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۴۷۸۷۱
۳۹۷۵ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

لطفا از این پس از طریق وب سایت اختصاصی اقای دکتر علی ابراهیم زاده به ادرس

www.dr-ebrahimzadeh.ir

نسبت به اخذ نوبت اقدام فرمایید

آدرس و تلفن مطب دکتر علی ابراهیم زاده
اصفهانخیابان وحید.مابین خیابان محتشم کاشانی و خاقانی.ساختمان عمارت وحید.

صبحها 9تا1

عصرها 5تا8لطفا از این پس از طریق وب سایت اختصاصی اقای دکتر علی ابراهیم زاده به ادرس

www.dr-ebrahimzadeh.ir

نسبت به اخذ نوبت اقدام فرمایید

  031-3626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۳از ساعت ۱۷ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۳
  سقف نوبت دهی پر شده است

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  خیابان وحید.مابین خیابان محتشم کاشانی و خاقانی.ساختمان عمارت وحید.

  031-3626****