ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر سیده مریم علویفوق تخصص روماتولوژیhttps://nobat.ir/5666/https://nobat.ir/5666/ 85538https://nobat.ir/office/profile_photo/120710/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/120710/style-drList
شیرازسه راه خلد برین - بعد از بیمارستان فرهمند فر - ساختمان پاسارگاد - طبقه 4 همراه 09172525895