صفحه‌ی اختصاصی الهام مطوریان

Nobat.ir/3027نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده است
امتیاز درج شده استنمایش لیست کامل نظرات
آدرس و شماره تماس مطب الهام مطوریان : اهواز
کیانپارس - فلکه سوم - اول اردیبهشت - نبش مطهری
شنبه تا چهار شنبه 7:30 الغایت20:30
پنج شنبه 7:30 لغایت14:00
روزهای تعطیل آزمایشگاه تعطیل میباشد.