دکتر مهدیه خوشدونی

دکتر مهدیه خوشدونی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۴۳۴۰
۵۹ نفر
شنبه۱۸ آذر
امروز
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۲۳ آذر
۵ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۲۹ آذر
پنج شنبه۳۰ آذر
شنبه۰۲ دی
دوشنبه۰۴ دی
چهارشنبه۰۶ دی
پنج شنبه۰۷ دی
ستارخان
تهرانمیدان توحید ابتدای خیابان ستارخان نبش کوثر یکم ساختمان پزشکان کوثر طبقه همکف

شنبه ساعت ۴تا۷

دوشنبه ساعت ۴تا۷

چهارشنبه ساعت ۴تا۷

پنجشنبه ساعت ۱۱تا ۱۲ونیم

  021-6642****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۳ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۳۰ آذر (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۶ دی (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۷ دی (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳
  اینستاگرام دکتر مهدیه خوشدونی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  ستارخان

  میدان توحید ابتدای خیابان ستارخان نبش کوثر یکم ساختمان پزشکان کوثر طبقه همکف

  ستارخان

  میدان توحید ابتدای خیابان ستارخان نبش کوثر یکم ساختمان پزشکان کوثر طبقه همکف

  021-6642****