ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
آدرس و تلفن مطب پزشکان درگز
داروخانه دکتر صادقی لطف آبادی داروخانه دکتر صالحی ، حسن داروخانه بیمارستان امام خمینی داروخانه دکتر الیاس پور داروخانه دکتر تقی زاده ، دانا بیمارستان امام خمینی