دکتر مهدیه خوشدونی در حیطه متخصص زنان و زایمان و نازایی و در شهر تهران به آدرس میدان توحید ابتدای خیابان ستارخان نبش کوثر یکم ساختمان پزشکان کوثر طبقه همکف مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مهدیه خوشدونی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مهدیه خوشدونی

دکتر مهدیه خوشدونی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۴۳۴۰
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
پنج شنبه۰۶ مهر
۳ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
پنج شنبه۱۳ مهر
شنبه۱۵ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
پنج شنبه۲۰ مهر
شنبه۲۲ مهر
دوشنبه۲۴ مهر
ستارخان
تهرانمیدان توحید ابتدای خیابان ستارخان نبش کوثر یکم ساختمان پزشکان کوثر طبقه همکف

شنبه ساعت ۴تا۷

دوشنبه ساعت ۴تا۷

چهارشنبه ساعت ۴تا۷

پنجشنبه ساعت ۱۱تا ۱۲ونیم

  021-6642****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۲۰ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  ۲۴ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۹:۳۰
  اینستاگرام دکتر مهدیه خوشدونی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  ستارخان

  میدان توحید ابتدای خیابان ستارخان نبش کوثر یکم ساختمان پزشکان کوثر طبقه همکف

  ستارخان

  میدان توحید ابتدای خیابان ستارخان نبش کوثر یکم ساختمان پزشکان کوثر طبقه همکف

  021-6642****