پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر محسن امامی آل آقا
متخصص آسیب شناسی
خ محمدتقی اصفهانی آزمایشگاه رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شهرام شجاعی چاغروند
متخصص آسیب شناسی
کرمانشاه- بیمارستان بیستون- آزمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی