ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر آرش صناعیمتخصص مغز و اعصابhttps://nobat.ir/drarashsanaii/https://nobat.ir/drarashsanaii/ 72332https://nobat.ir/office/profile_photo/120529/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/120529/style-drList
بروجردنرسیده به زیر گذر رازو - جنب بانک تجارت مرکزی - ساختمان پزشکان دانش - فوقانی آزمایشگاه دکتر رادفر - طبقه 4 تلفن مطب : ۰۹۰۵۷۳۹۱۸۸۳