تب بالا درمان کامل شد

۱۴۰۲/۱۲/۲۵

کودک من تحت نظر ایشون درمان شد

۱۴۰۲/۱۲/۲۵

عفونت ریه و آسم تحت نظر ایشان درمان و کنترل شد

۱۴۰۲/۱۲/۲۱

سرفه کودک در طی یک هفته کنترل و درمان شد

۱۴۰۲/۱۲/۲۴