تحت درمان هستم

۱۴۰۲/۱۲/۲۰

سلام من وقت میخوام

۱۴۰۳/۰۳/۰۲

عفونت شدید

۱۴۰۳/۰۳/۲۰

دکتر فوقالعاده خوبی هستن

۱۴۰۲/۱۰/۲۸

پریود نامنظم دارم، چند آزمایش و سونو برام نوشتن. همچنان تحت درمان هستم

۱۴۰۳/۰۳/۰۸