جراحی مادر

۱۴۰۲/۱۰/۱۰

عالی هستن️

۱۴۰۳/۰۲/۰۸

زانودرد داشتم

۱۴۰۳/۰۱/۰۳

بسیار عالی هستند

۱۴۰۲/۱۱/۱۰

مشکل زانو

۱۴۰۲/۱۲/۲۶

بسیار عالی وگوش به فرمان مریض وصبور مهربان وحاذق در کارشان

۱۴۰۲/۱۰/۲۵