پلیپ روده درمان شده و تحت نظر می باشد

۱۴۰۲/۰۶/۰۱

درحال درمان

۱۴۰۲/۰۷/۲۴

آندسکوپی را انجام دادند و بسیار حرفه ای تشخیص دادند

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

عدم رضایت

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

تشخیص درست بسیار با حوصله

۱۴۰۲/۰۳/۱۹

ادامه دارد

۱۴۰۲/۰۳/۱۳

کارشو بلده

۱۴۰۲/۰۷/۰۹

دکتر خوبی

۱۴۰۲/۰۸/۱۶

تشخیص عالی

۱۴۰۲/۰۸/۰۷

همسرم مشکل معده داشت که با یه نسخه خوب شد

۱۴۰۲/۰۳/۰۷

درد معده

۱۴۰۲/۰۸/۲۴

عدم رضایت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

عالیه ح

۱۴۰۲/۰۸/۲۲