تحمدان پلی کیستیک درحال درمان

۱۴۰۲/۰۶/۱۸

عالیه عشقه

۱۴۰۲/۱۱/۲۵

بهترین ماما در شیراز

۱۴۰۲/۱۲/۰۶

بسیار عالی

۱۴۰۲/۱۲/۰۹

عالی هستن

۱۴۰۱/۱۲/۱۹

عالی بودن

۱۴۰۲/۰۷/۱۱

دکتر عالی بسیار صبور و مخابرات هستن

۱۴۰۲/۱۲/۲۴