ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر غلامرضا ابراهیمی نژاددکترای‌تخصصی روانپزشکی و روان‌شناسیhttps://nobat.ir/6350/https://nobat.ir/6350/ 834/office/profile_photo/125447/style-drList/office/profile_photo/125447/style-drList
کرمانبلوار جهاد - جهاد 3 (کوچه جیحون) - ساختمان رازی