ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

سعید تدین فراپتومتریست (بینایی سنجی) - چشمhttps://nobat.ir/6032/https://nobat.ir/6032/ 0/office/profile_photo/123264/style-drList/office/profile_photo/123264/style-drList
تهرانبلوار شهران جنوبی - روبه روی فرهنگسرای معرفت - درمانگاه شبانه روزی شهران - بخش چشم پزشکی