ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۱۰/۲۰
شوره سر۱۳۹۷/۱۲/۱۲
آدرس و شماره تماس مطب : رشت
انتهای بلوار رودباری - طبقه دوم داروخانه دکتر قلم ارا - عمارت کریمی
۰۱۳-۳۳۵۵****
دکتر محمد سعید سالمیپزشک عمومیhttps://nobat.ir/5937373/https://nobat.ir/5937373/ 60107/office/profile_photo/122559/style-drList/office/profile_photo/122559/style-drList
رشتانتهای بلوار رودباری - طبقه دوم داروخانه دکتر قلم ارا - عمارت کریمی