ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر محمد سعید سالمیپزشک عمومیhttps://nobat.ir/5937373/https://nobat.ir/5937373/ 60107https://nobat.ir/office/profile_photo/122559/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/122559/style-drList
رشتانتهای بلوار رودباری - طبقه دوم داروخانه دکتر قلم ارا - عمارت کریمی