ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

عطاالله محمدی اسدفیزیوتراپیستhttps://nobat.ir/3094381/https://nobat.ir/3094381/ 0https://nobat.ir/office/profile_photo/117194/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/117194/style-drList
تهرانستارخان - اول پاتریس لومومبا - پلاک 3 (ساختمان پاتریس)