پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکان



آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد گرگان
گرگان
دکتر مهرداد اعوانی
متخصص بیهوشی
گرگان- خیابان خمینی- کوچه شیرکش-در…
امکان ثبت نوبت تلفنی
گرگان
دکتر منصور دیلمی
متخصص بیهوشی
خیابان ولیعصر، روبروی سازمان آب
امکان ثبت نوبت تلفنی