پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه قزوین
مرکز تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
دکتر مصطفی نوروزی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی ازدانشکده پزشکی دا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
مرکز تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
دکتر رزا زاوشی متخصص تغذیه و رژیم درمانی ازد…
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین - عضو انجمن…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
ناهید سخی پور
تغذیه
خیابان‌فردوسی‌-‌روبروی‌داروخانه‌صا…
امکان ثبت نوبت تلفنی