پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی شاهرود
شاهرود
دکتر محمد حسین حسنی
متخصص داخلی
سمنان - شاهرود - شاهرود خیابان 22 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر نسرین رضویان زاده
متخصص داخلی
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر محمدحسین حسنی
متخصص بیماریهای داخلی
خ 22 بهمن-ساختمان پزشکان مرکزی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر زهرا شفیعی
متخصص داخلی
سمنان - شاهرود - شاهرود خ 22بهمن س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سپیده ناظمی
متخصص داخلی
سمنان - شاهرود - شاهرود  ساختمان پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی