پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر بابک صیاد
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر بهزاد مهدویان
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر هومن منتظری پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر حسین شفیعی
عفونی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر سامان محقق منتظری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
- کرمانشاه - کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکترپژمان حدادی
عفونی
کرمانشاه
امکان ثبت نوبت تلفنی