پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) کرمانشاه
کرمانشاه
دکتر محسن امامی آل آقا
متخصص آسیب شناسی
خ محمدتقی اصفهانی آزمایشگاه رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
کرمانشاه
دکتر شهرام شجاعی چاغروند
متخصص آسیب شناسی
کرمانشاه- بیمارستان بیستون- آزمایش…
امکان ثبت نوبت تلفنی