پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکان



آدرس و تلفن مطب پزشکان بیهوشی و درد بندرعباس
بندرعباس
دکتر هاشم جری نشین
متخصص بیهوشی
معاونت آموزشی وپژوهشی دانشگاه مدیر…
امکان ثبت نوبت تلفنی