پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی زاهدان
زاهدان
دکتر امید راحتی
متخصص داخلی
تقاطع بهشتی و خیام - ساختمان مهر -…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر نوراله هاشمزهی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان خیام - پزشکان مکه
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر علی اصغر اعتمادی فرد
فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان
میدان رسالت - نرسیده به چهار راه س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر فاطمه فرزانه
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر نزارعلی مولائی
متخصص داخلیفوق تخصص ریه
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر محمدحسین باشی مهریزی
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر محمد علی مشهدی
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر نوراله رامرودی
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر زهره باری
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر محمدعلی صبح خیز اول
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر علی مقتدری
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر قدسیه حیدری
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر مرجان مهنا
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر علی اکبری تابش
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر ماشاءاله شجاعی با غین
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر رحمن الهی
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر ابراهیم جمالزهی مقدم
متخصص داخلی
سیستان و بلوچستان - زاهدان - زاهدا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
زاهدان
دکتر ا مید راحتی
داخلی
زاهدان-تقاطع بهشتی وخیام-ساختمان م…
امکان ثبت نوبت تلفنی