پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه رشت
مرکز بیواسکن گیلان- دکتر عزیزی
چکاپ کامل بدن بدون نیاز به خونگیری و اشعه
تجویز رژیم غذایی توسط دستکاه بیوایمپدانس
امکان ثبت نوبت تلفنی
مسعود رمضانی پور
مشاور تغذیه و رژیم درمانی
چهار راه پورسینا خیابان دکترحشمت س…
امکان ثبت نوبت تلفنی
محمد میبودی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی
چهار راه پورسینا ابتدای چله خانه ج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
امیرحسین خلخالی راد
تغذیه
چهارراه‌گلسار‌-‌خیابان‌نواب‌-‌برج‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
محمد میبودی
تغذیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
نسرین عاقلی
تغذیه
بیمارستان‌رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
سمیرا پورمیرزائی
تغذیه
گلسار‌مجتمع‌پزشکی‌و‌دندانپزشکی‌پاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
سارا برهانی منجیلی
تغذیه
چهارراه‌میکاییل‌بالای‌گلفروشی‌شکوف…
امکان ثبت نوبت تلفنی
رشت
نسرین عاقلی
تغذیه
دانشکده‌پزشکی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی