پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی بابل
بابل
دکتر محمد گدازگر
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
کشوری - ساختمان روجین - طبقه 2
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
روبروی بیمارستان شهیدبهشتی- ساختما…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر سید امین ضمیری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - بابل - بابل-خ سرگرد قاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر مهران شکری
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - بابل - بابل - خ مدرس-اخ…
امکان ثبت نوبت تلفنی