پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی بابل
بابل
دکتر مهدی سلیمانیان
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
چهار راه فرهنگ - ساختمان گلستان
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضا شاکری
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - بابل - بابل-خ سرگرد قاس…
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر رضا شاکری قادی
متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
خیابان سرگرد قاسمی - ساختمان بهزاد
امکان ثبت نوبت تلفنی
بابل
دکتر علی اوشیب نتاج
متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب
مازندران - بابل - بابل-جنب بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی