پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان علوم آزمایشگاهی اهواز
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوراهواز
متخصصین پاتوبیولوژی ( آسیب شناسی ) و تشخیص ط…
دکتر راضیه مدیحی - دکتر مسعود یزدیزاده
امکان ثبت نوبت تلفنی