پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان تغذیه اهواز
عصمت شیربیگی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی
زیتون کارمندی خیابان زاویه (بیمارس…
امکان ثبت نوبت اینترنتی
دکتر مجید محمد شاهی
متخصص تغذیه و رژیم درمانی
کیانپارس خیابان ۱۵ غربی فاز یک مجت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
مجید کاراندیش
تغذیه
خیابان‌نادری‌شرقی‌-‌خیابان‌مولوی‌(…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
آرزو سقازاده
تغذیه
سلمان‌فارسی‌-‌کتانباف‌-‌مجتمع‌سینا
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
مجید محمدشاهی
تغذیه
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
الهام پیر عباسی
تغذیه
کیانپارس‌-‌خیابان‌8‌شرقی‌-‌مجتمع‌پ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
آزاده نیسی
تغذیه
کیانپارس‌-‌بین‌3‌و‌4‌شرقی‌-‌مجتمع‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
فرزاد ایزدی
تغذیه
کیانپارس‌-‌فلکه‌دوم‌-‌خیابان‌توحید
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
رضا امانی
تغذیه
دانشگاه‌جندی‌شاپور‌اهواز-‌دانشکده‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
فاطمه جوانمردی اسفه
تغذیه
خیابان‌سی‌متری‌-‌نرسیده‌به‌خیابان‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
زینب دالوند
تغذیه
زیتون‌کارمندی‌-‌خیابان‌ظهرابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
یاسمن مهری
تغذیه
کیانپارس‌-‌خیابان‌3‌شرقی‌-‌ساختمان…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
نسیم فرج زاده
تغذیه
کیانپارس‌-‌بین‌خیابان‌1‌و‌2‌غربی‌-…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
سید ساسان بحرینیان
تغذیه
کیانپارس‌-‌نبش‌3‌شرقی‌-‌مجتمع‌پزشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
پریسا خانی پور کاکش
تغذیه
کیانپارس‌-‌نبش‌3‌شرقی‌-‌مجتمع‌پزشک…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
آنیتا بابادی
تغذیه
نادری‌-‌خیابان‌حافظ‌-‌مجتمع‌پزشکی‌…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
نجمه سعادتی
تغذیه
نادری‌-‌خیابان‌سعدی
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
علرضا بحرینی
تغذیه
نادری‌شرقی‌-‌خیابان‌قناد‌زاده‌-‌مج…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
سید محمد رضا شاهرکنی
تغذیه
نادری‌-‌بین‌حافظ‌و‌کتانباف‌-‌مجتمع…
امکان ثبت نوبت تلفنی
اهواز
نوشین السادات آوایی
تغذیه
گلستان‌-‌خیابان‌فروردین‌-‌نبش‌اقبا…
امکان ثبت نوبت تلفنی