پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان آسیب شناسی(پاتولوژی) قم
قم
دکتر مهناز سلیمانی چترودی
متخصص آسیب شناسی
خ 45متری عماریاسر آزمایشگاه مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
قم
دکتر فریبا رضائی
متخصص آسیب شناسی
بلوارامین خ 7 پ 15 آزمایشگاه ایران
امکان ثبت نوبت تلفنی