پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی ساری
ساری
دکتر نرگس نجفی سورکی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - ساری خ قارن جنب …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر عبدالخالق پیوندی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - ساری خ فرهنگ _ م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ساری
دکتر نژاد حسین روحانی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مازندران - ساری - قائم شهر خ تهران…
امکان ثبت نوبت تلفنی