صفحه‌ی اختصاصی دکتر جهانگیر تقی پور

Nobat.ir/3018آدرس و شماره تماس مطب دکتر جهانگیر تقی پور : شیراز
خیابان عفیف آباد - نبش کوچه ۶ - مجتع مهرگان -طبقه ۴
دکتر جهانگیر تقی پور در حدود 28 سال در طب ملی بریتانیا در مهمترین مراکز بیمارستانی دانشگاهی جراح بوده و همزمان در کلینیک زیبایی خصوصی اش در لندن به جراح های زیبائی مشغول بوده و کلینیک زیبایی ایشان از شناخته ترین و موفق ترین کلینیک ها در بریتانیا بوده که از سرناسر آن کشور و از خارج مشتریان فراوانی داشته است. دکتر جهانگیر تقی پور تجربه و نبحر خود در جراحی های زیبایی را در شیراز نیز به هموطنان عرضه میکند.
iبرای اطلاعات بیشتر یا تلفن 07136292999
تماس بگیرید لطفا به
http://www.drtaghipour.co.uk
email: info@drtaghipour.co.uk